---------------------- ------------------------------------ پایان نامه گزارشگري سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري ها

میهن داکیومنت

پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، جزوات

مهدی.س , , 583 بازدید 1 سال قبل

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

چکیده :
این پژوهش در مورد مشکلات اجرای حسابرسی صورت های مالی موسسات غیر انتفاعی ( شهرداری های استان کردستان وآذربایجان غربی ) ازدیدگاه حسابرسان موسسات حسابرسی که به عنوان یکی از شهروندان جامعه محسوب می شوند وازطرف دیگر اعضاء جامعه حسابدارن رسمی می باشند،صورت گرفته است.این پژوهش با این پرسش آغاز می شودکه علیرغم زمینه سازیها و تفاهم نامه های موجود که بین جامعه‌حسابداران‌رسمی ومعاونت امور عمرانی وزارت کشور صورت گرفته،حسابرسان مستقلی که در اجرای حسابرسی صورت های مالی شهرداری ها گزارش صادر نموده اند با چه موانعی مواجه شده اند؟
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که از دیدگاه استفاده کنندگان و میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: ۱-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.۲- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.۳- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین شهرداری ها استان اردبیل را که شامل ۱۷ حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.
دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است.
بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش
امروزه افراد جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خودشان حساسیت نشان می دهند. شهرداری ها به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم تلاش می-کنند گزارش عملکرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمایند. با توجه به منابع در دسترس و شناسایی محل درآمدها تلاش می کند برای راهنمایی و کمک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحساب هایی که بطورمعمول در پایان دوره(صورتحساب درآمد و هزینه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهیه‌وارائه می گردد
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
مدیریت دولت در امور اقتصادی از آن برای تاثیر اساسی در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است ، شکوفایی اقتصاد دولتی نتایج پر بار برای تمام شئون کشور و رکود اقتصادی بحرانهای مهیبی برای آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادی دولت مهم و پاسخگویی در زمینه امور اقتصادی مهمتر است . مسئولین باید به آنچه که حق مردم ایجاب می کند در زمینه مسائل اقتصادی و دخل و خرج های دولتی به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمینه های بالاو مقایسه وضع موجود در ایران و تشخیص نارسایی های اساسی گزارشگری مالی دولتی ، به منظور دستیابی به نظام های مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرایط ، امکانات و مقررات کشور ، یک ضرورت اساسی است.
برای پاسخ به این ضرورت باید برنامه های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدتی به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای تدوین چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی صورت پذیرد .
اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر است:
۱- ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در شهرداری های استان اردبیل و مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با توجه به عوامل تعیین شده.
۲- تعیین عوامل اصلی موثر درسامانه گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل با استفاده از سامانه گزارش مطلوب .
۳- ارزیابی عملکردسامانه های اطلاعاتی درحسابداری مالی و تامین اعتبار و سامانه خزانه داری باتوجه به شاخص موثر در گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل.
فرضیه های پژوهش:
۱-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.
۲- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.
۳- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است.
روش جمع آوری اطلاعات :
در این پژوهش جمع آوری اطلاعات به روش های زیر انجام می گیرد .
۱- مطالعات کتابخانه ای:
الف- استفاده از پایان نامه های مشابه ، کتب موجود در کتابخانه ای دانشگاهها ، مقالات نوشته های موجود در سایت های اینترنتی .
ب- اسناد ومدارک مربوط موجود در سازمان های مورد نظر.
۲-مطالعات میدانی:
در مطالعات میدانی از روشهای زیر استفاده خواهد شد :
الف- مصاحبه : برای شناسایی سامانه اطلاعات شهرداری های مورد نظر نیازهای اطلاعات آنها علاوه بر استفاده از اسناد ومدارک موجود در این سازمان ها از روش مصاحبه با مسئولین ذ یربط نیز استفاده خواهد شد.
ب- پرسشنامه:در این پژوهش اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات به روش پرسشنامه گرد آوری خواهد شد.
تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی
نظام گزارشگری مالی :
این اصطلاح به کلیه سامانه هایی که برای ثبت و نگهداری فعالیتهای مالی و کنترل بودجه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد و مجموعه گزارشهای مالی که از این سامانه هااستخراج می شود اطلاق می گردد .
بودجه :
‌عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود ، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها که پس از تصویب قابل اجراست
تامین اعتبار :
عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارمصوب برای هزینه معین
کنترل بودجه :‌
به مجموعه‌ای از روشها شامل ثبت و نگهداری حسابها و گزارشهای بودجه‌ای اطلاق می شود که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب تخصیص یافته تجاوز ننماید
حسابداری دولتی :
ارائه مطلوب همراه با افشا کامل وضعیت مالی و نتایج عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای واحد دولتی را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تعیین و نمایش رعایت پیش بینی های قانونی و قراردادهای مالی مربوط را امکان پذیر می سازد .
شهرداریها وگزارشگری مالی شهرداری ها
شهرهای اروپایی از قرن یازدهم تا چهاردهم میلادی به تدریج از دولت‌ها جدا و مستقل شدند و انجمن‌هایی برای اداره امور آن‌ها تشکیل گردید. از این رو، اداره امور شهرها بر اساس عدم‌تمرکز شکل گرفت. بعلاوه، در بسیاری از کشورهای اروپایی فعالیت‌های کلیساها و سازمان‌هایی که مسئوولیت رفاه مردم را به عهده داشتند، کاهش یافت. در نتیجه، قوانین از انحصار حکام بیرون آمد و دخالت مردم در امور شهر بیشتر شد. سرانجام «شهرداری» به مفهوم امروزی شکل گرفت.
پیشینه، رشد و دگرگونی شهرداری در ایران
پیشینه شهرداری درایران به «انقلاب مشروطیت» مربوط میشود. انقلاب مشروطه ایران تبلوری از آراء و خواسته‌های مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود بود، به طوری که تاثیر شگرفی در تمامی امور کشور از جمله در اداره و مدیریت شهرها نهاد
مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب درشهرداری هاوارتباط آن باسامانه های مالی
مسئولیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده برای ادای مسئولیتهایی که به عهده داشته اند فراهم نموده و گزارشهای لازم ارائه می نمایند . مسئولیت پاسخگویی در شهرداریها دو وظیفه دارد و از این لحاظ نیز برای مردم و تمامی استفاده کنندگان از گزارشات مالی شهرداریها حائز اهمیت می باشد ، یکی انجام دادن عمل مشخص مربوط حوزه فعالیت شهرداریها و دیگری پاسخگویی وارائه دلایل منطقی برای عملی که انجام شده است الزام به انجام عمل‌مشخص مسئولیت است اما الزام به گزارش پاسخگویی توانایی حسابداری می باشد.
استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی دولت و شهرداری‌ها را به شرح زیر طبقه‌بندی نموده است:
۱- قوه مقننه: نمایندگان مجلس از راه تصویب قوانین به دولت و واحدهای تابعه آن اجازه می‌دهند تا امور مالی و منابع عمومی را هدایت و کنترل نمایند. این قوه ممکن است از گزارشهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد دولت در زمینه حفظ و حراست از منابع مالی و مطابقت فعالیت‌ها با قوانین و مقررات و همچنین ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی دولت، استفاده نماید.
۲- شهروندان، پرداخت‌کنندگان مالیات، رای دهندگان، گروهها، ودریافت‌کنندگان کالاها و خدمات، از استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی محسوب می‌شوند. مالیات دهندگان به عنوان تامین کننده منابع مالی دولت، به اطلاعاتی درباره چگونگی مصرف منابع مالی نیازمندند. علاوه بر این، آنهابه اطلاعاتی در خصوص نحوه تامین منابع مالی غیرمالیاتی علاقمند هستند.
۳- سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان: این قبیل استفاده‌کنندگان به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی‌های دولت در تاریخ سررسید، یاری دهد.
۴- دولتها و نهادهای بین‌المللی تامین منابع مالی: نیازهای این قبیل استفاده‌کنندگان نیز نظیر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشد.
اصول حسابداری در شهرداریها و مفهوم بودجه
حسابداری و بودجه لازم و ملزوم و در حقیقت مکمل یکدیگرند و درمورد موسسات دولتی و شهرداریها این همبستگی و پیوستگی دائمی، آنچنان است که باید گفت بودجه و حسابداری شرط لازم و کافی برای اداره امور و اعمال مدیریت صحیح می باشد که در این رابطه بودجه شرط لازم و حسابداری شرط کافی محسوب می گردد.

شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با فرمت Word در یک فایل فشرده دانلود کنید.باید حتما نرم افزار WinRar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.ما منتظر نظرات شما در مورد این پایان نامه هستیم.

نوع فـایــل : Word

حجم فایل : 1/24 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مهدی.س بدون نظر 125

شرح مختصر :

پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک بیمارستان هنوز هم در غالب سازمان ها، اعم از خصوصی و عمومی، نتیجه ی عملیات حسابداری، یعنی صورت حساب ها و گزارش های مالی، فقط فهرستی از اراقام و اعدادی تلقی می شود که حاکی از دریافت و پرداخت وجوه و چگونگی عملیات گذشته می باشد؛ و یا اینکه […]

مهدی.س بدون نظر 96

شرح مختصر :

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز در این پروژه با سیستم حسابداری موجوذی کالا و طبقه بندی انواع کالا در شرکت گاز آشنا می شوید. پروژه حاضر درباره حسابداری کالادرشرکت گاز می باشد که اطلاعاتی از قبیل تاریخچه صنعت گاز در ایران ، ،طبقه بندی کالا در صنعت نفت ، کالاهای موجودی […]

مهدی.س بدون نظر 88

شرح مختصر :

پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بسته بندی مواد غذایی در این پروژه با خط بسته بندی مواد غذایی  آشنا می شوید امیدواریم تا این پروژه مورد توجه استفاده کننده گان قرار گیرد. بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی […]


در گوگل محبوب میکنم