پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc , , 1152 بازدید 1 ماه قبل

پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که با تعاریف حسابرسی ، حسابداری و حسابرسی دولتی سعی بر روشن نمودن نوع فعالیت ، زمینه های استفاده و شباهت ها و تفاوت های این دو رشته می نماید.هدف اصلی این پایان نامه اهمیت و نقش حسابداری و حسابرسی دولتی می باشد.مطالعه این پایان نامه را می توانید با اندکی ویرایش ارائه دهید.

پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی

چکیده

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه راتحت تاثیرقرارمی دهند.اطلاعات مالی وحسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.

حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:
این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای ازروشها وقواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه،جمع آوری، طبقه بندی وبه نحوقابل فهم وساده ای درقالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شودتابتوانددرتصمیم گیریهای مدیران ودرتحقق اهداف موسسه مورداستفاده قرار گیرند.

تعریف حسابداری دولتی
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.

تعریف و هدف حسابرسی
حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی . حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.

تاریخچه حسابداری و حسابرسی
از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد . در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پایان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون۱۳ و۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب ریاضیات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گردید . وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت .در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند .

دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی
زوال امپراطویهای باستانی ، پیدایش اشکال گوناگونی از نظام فئودالی را در پی داشت که هر یک دارای ویژگیهای خاص خود بود ، خصیصه مشترک این نظامها، سهم بری است از محصولات کشاورزی بین ارباب و رعیت ، اقتصاد بسته د ر قلمرو هر خان و جلوگیری از مبادلات تجاری جز در محدوده هر خان فئودال بود .
دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییر اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت درخور ذکر ، گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود .

دوران انقلاب صنعتی
سیستم ثبت دو طرفه که به اعتبار ابداع آن در ایتالیا ، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ این شیوه حسابداری را بکار می برند . اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولی بسیار شگرف بود انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز شد و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی وسیعی را در پی داشت این تحولات بنیادی بر تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت .

حسابداری حرفه ای و حسابرسی
افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از صورتهای مالی واحدهای اقتصادی بدنبال و در جریان ایجاد و افزایش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه ، هدف از حسابداری رااز رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه وشاغل در موسسات به تنهایی نمی توانستند ایفا کنند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات ، نوعی جانبداری طبیعی در پی داشت . حال آنکه صورتهای مالی می باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را با علایق و منافع متعدد و گاه متضاد برطرف می کرد حسابداران حرفه ای بتدریج حیطه خدمات خود را گسترش داده و وظیفه طرح و استقرار سیستمهای حسابداری و خدمات مشورتی مالی را نیز بعهده گرفته اند و د رحال حاضر اینکار بخش بزرگی از کار حسابداران حرفه ای را تشکیل می دهد . اما تغییر شگرفی که اینک در جریان است تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی ، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی ) و رعایت قوانین و مقررات حاکم برای اجرای برنامه ها و عملیات و نتایج حاصل از آن سنجیده و ارزیابی و گزارش می شود .

نظامهای پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی
بطوریکه بیان شد از گذشته دور نیاز حکومتها به اطلاعات مالی بویژه حساب خراجها و مالیاتها یکی از موثرترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود که به نظامهای حسابداری گسترده در دوران امپراطوریها انجامید اما در آن دوران و همچنین تا پایان قرون وسطی تغییر اساسی در هدف حسابداری دولتی ، که پس دادن حساب جمع و خرج پیشکاران و ماموران وصول مالیات و خراج و حکام بود پدید نیامد .

حسابرسی در شرکت تجاری
از دیدگاه دیگر بررسی و ارزیابی فعالیت یک واحد تجاری در چارچوب ضوابطی معین، توسط تعدادی از کارکنان واحد مزبور، حسابرسی داخلی نامیده می شود. حسابرسی داخلی سبک عمل ارزیابی مستقل است و هدف آن همانگونه که خاطر نشان گردید، کمک به اداره کنندگاه واحد تجاری و ایجاد ارتباط اصولی بین تصمیم گیرندگان و سطوح مختلف اجراء کننده تصمیمات اتخاذ شده، از طریق ارزیابی میزان مؤثر بودن دستور العمل ها، کارایی روش ها و کنترلها و انعکاس نتایج در قالب گزارشی مدون می باشد . حسابرسی داخلی به منظور کمک به هیات مدیره در ایفای بهتر مسئولیت خود از طریق ادرائه تجزیه و تحلیل ها، ارزیابی ها، نتایج و پیشنهادهای حاصل از رسیدگی ها به آنها، سه هدف عمده ذیل را تعقیب می نماید.

تحول هدف های حسابرسی
هدف اصلی از حسابرسی در سال های قبل از ابتدای قرن بیستم کشف تقلب بود. در نیمه اول این قرن، هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف جدید یعنی این که آیا صورت های مالی را منصفانه ارئه می دهد یا خیر تغییر کرد. به عبارت صحیح تر: «هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره این که صورت های مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق اصول متداول حسابداری تهیه شده است اظهار نظر کند».

نقش اصلی حرفه حسابرسی
دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل افزایش اعتبار صورت های مالی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد در جامعه قرار می دهد. اعتبار دادن به صورت های مالی به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابیلیت اتکای آنها ست.

شناخت حسابرسان
حسابرسان بخش عمومی بخصوص سرپرستان میبایست نسبت به موارد زیر آگاهی اشراف و احاطه کامل داشته باشند:

قوانین و مقررات
قانون محاسبات عمومی ، قانون دیوان محاسبات ، قانون برنامه و بودجه ، قانون بودجه سالانه کل کشور ، قانون میان مدت( پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون تجمع عوارض ، قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین، قانون استخدام کشوری، قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مالیاتهای تکلیفی و آیین نامه ها ، تصویبنامه ها، ضوابط اجرایی قانون بودجه سالانه ودستورالعملهای مترتب به هر یک از قوانین مذکور.

حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی
حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است.این هدف حسابداری بیشتردرموسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.
مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید.

شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با فرمت Word در یک فایل فشرده دانلود کنید.باید حتما نرم افزار WinRar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.ما منتظر نظرات شما در مورد این پایان نامه هستیم.

نوع فـایــل : WORD

حجم فایل : 2.88 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mihandoc بدون نظر 273

شرح مختصر :

مسائل و تست های حسابداری دولتی شرح مختصر : این جزوه که شامل تمرین ، مسائل و تست های حسابداری دولتی می باشد توسط جناب آقای کامران فقیهی تهیه و تدوین شده است. این مجموعه با تمارین متعدد و مسائل کاربردی و همچنین تست های تالیفی بسیار مهم یک منبع مهم مطالعاتی برای درس حسابداری دولتی […]

Mihandoc بدون نظر 358

شرح مختصر :

جزوه حسابداری دولتی دکتر پیری تعریف حسابداری حسابداری فرآیند جمع آوری ، ثبت ، طبقه بندی و تشحیص و تفسیر گزارش های مالی یک موسسه جهت تصمیم گیری و کنترل تعریف حسابداری دولتی فرآیند جمع آوری و ثبت و طبقه بندی و تلخیص و تفسیر  و گزارش رویداد های بودجه ای و مالی دستگاههای اجرایی […]

Mihandoc بدون نظر 1046

شرح مختصر :

پایان نامه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران می پردازد.مطالعه این پایان […]
در گوگل محبوب میکنم