پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc , , 299 بازدید 6 ماه قبل

پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش بر کیفیت خودرو

شرح مختصر :

پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو

این پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی  می باشد که عملکرد آموزش حین کار بر میزان کیفیت خودروی سواری را براساس مدل اچیو مورد بررسی قرار می دهد.مطالعه این پایان نامه میتواند برای نگارش پایان نامه شما با موضوعی مشابه موضوع این پایان نامه کمک بسیاری کند.

پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش بر کیفیت خودرو

چکیده:
. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای – میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، کارشناسان و سرپرستان سالن رنگ شرکت پارس خودرو تشکیل می دهد، که تعداد آنها ۴۳۷ نفر می باشد و از فرمول کوکران ۲۰۵ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی توسط ۱۰ نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب .۹ آلفای کرونباخ برای کل گویه های پرسشنامه نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پایایی بالایی لازم برخوردار می‌باشد.

مقدمه
نیروی انسانی یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری می باشد. تجهیز نیروی انسانی به مهارت ها و تخصص های موردنیاز شغلی و حرفه ای، خود یکی از مهم ترین راه های رسیدن به اهداف توسعه مورد نظر می باشد. بدیهی است شاغلین درهر دستگاه اعم از دولتی یا خصوصی، سرمایه های انسانی تلقی می گردند. اگر این افراد از دانش، داده ها و مهارت های لازم و مناسب برخوردار نباشند، سازمان ها را دچار ضایعات عدیده مالی، جانی و غیره خواهند کرد. لذا تأمین به موقع و به جای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز یک ضرورت محسوب می گردد.هدف این فصل آشنایی با چرایی انجام پژوهش و نحوه انجام آن می باشد. در این بخش ابتدا به بیان مسأله پژوهش و دلیل انجام این پژوهش پرداخته می شود.سپس ضرورت انجام پژوهش بیان شده و در ادامه مباحثی همچون اهداف، سؤالات و تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش بیان می گردد.

بیان مسأله پژوهش
عصر حاضر، عصر تحولات شگرف، سریع و محیر العقول است. امروز چالش های پیش روی همه سازمان ها و مؤسسات و دولت ها، بحث کارآمدی و عملکرد است. بروز شتابان بلوک های جدید تجاری، اقتصادی در عرصه رقابت های جهانی، ضرورت اجتناب ناپذیر تحول همه جانبه در تمامی ابعاد را می طلبد. به ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی برای دست یابی به افزایش عملکرد از اولویت های همه مدیران است. لازمه خودکفایی هر کشور در گروی توسعه آن کشور در زمینه های مختلف است و توسعه هر کشور در گروی فعالیت های افراد آن می باشد.

فرضیه های پژوهش
در فرا گرد روش شناختی، پژوهشگر باید زمینه‌ها، ابزارها، محک‌ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و آن را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید. در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری‌های موجود، به صورت فرضیه هایی طرح کرده‌ایم و در مراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده‌ایم تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. بدین ترتیب فرضیه های پیشنهادی رد یا قبول شده اند و درستی و یا نادرستی آنان بوسیله آزمون‌هایی که انجام شده است، تبیین شده‌اند.
این بخش به تعاریف و مفاهیم آموزش و عملکرد سازمانی می پردازد که قسمت آموزش به زیر بخش های آموزش حین کار و آموزش ضمن خدمت تشکیل شده است.
آنچه آموزش نوین را از تعلیم و تربیت سنتی مشخص و متمایز می کند، تغییر فکر تربیت آغازی به آموزش مداوم درطول زندگی است. معنایی که واژه آموزش در دنیای کنونی دارد به مراتب بغرنج تر و وسیع تر است و فرآیند فرهنگی پیشرفت و شکفتگی تمام امکانات موجود بشری را شامل می شود. «آموزش صرفاً انجام دادن یعنی مقاصد و پژوهش برخی آرزوها نیست، بلکه مجموعه ای است از حرف های دشوار و فرآیندهایی که بر فنون مخصوص استوار هستند.» از جمله عوامل پیشرفت کشورهای صنعتی انعطاف پذیری آموزش با توجه به تغییرات تکنولوژی بوده است. «متأسفانه امروز در بهترین دستگاه صنعتی کشور از نظر فعالیت های آموزشی، کمتر از پنج درصد هزینه ها صرف آموزش می شود، در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی در مجموع حدود بیست درصد است».درک ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن ها در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف، منجر به آن شده است که امروزه کمتر سازمان یا نهادی را می توان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان «آموزش ضمن خدمت کارکنان» نباشد و در آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از دل مشغولی های مهم مدیریت تبدیل نشده باشد. این رویکرد بر تعیین اهداف آموزشی، تجارب یادگیری کنترل شده برای رسیدن به این اهداف تأکید دارد. معیارهای عملکرد و ارزشیابی داده ها این رویکرد عبارتند از: برای اصلاح مداوم فراگرد آموزش بازخورد را به کار می گیرد. از این دیدگاه برنامه های آموزشی هیچ گاه محصولات تمام شده نیستند. آن ها با داده های که نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرمانی است انطباق داده می شود.
تحلیل عاملی متشکل از مجموعه ای از روش های آماری است که هدفش ساده کردن یک مجموعه پیچیده از داده هاست. در علوم اجتماعی، تحلیل عاملی در مورد همبستگی های بین متغیرها به کار می رود. در ادبیات تحلیل عاملی، اساساً یک عامل، بعد یا سازه است و بیان موجز و فشرده ای از روابط میان مجموعه ای از متغیرها می باشد. به عبارت دیگر، یک عامل، سازه ای است که به طور عملیاتی به وسیله بارهای عاملی خود تعریف می شود و بارهای عاملی، همبستگی های یک متغیر با یک عامل است.
تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک مدل آزمون نظریه است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با کدام عامل ها همبسته می شود. برای ارزشیابی روایی سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه می کند تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه هایی را در باره ساختار عاملی داده ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل هاست، بیازماید.
نتایج حاصل از بررسی متغیرهای دموگرافیک از نظر متغیر مورد مطالعه نشان داد که بین کارکنان با جنسیت¬های مختلف، سابقه کاری، پست¬های سازمانی، سطح تحصیلات و سنین مختلف از نظر تأثیر آموزش حین کار تفاوت معناداری وجود دارد. در این رابطه می توان گفت که بعضی از پژوهش ها نیز به نتایج مشابهی دست یافته اند. حسنعلی غلامشاهی (۱۳۹۲)، در پژوهشی به بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکان شرکت مخابرات استان تهران پرداخت و به این نتیجه دست یافت که بین کارمندان با جنسیت و سابقه کاری متفاوت در مورد تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد آنها تفاوت معنی داری وجود دارد. ۷٫ از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را مرتب تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه مهارت ها وداده ها فنی و تخصصی کارگران کهنه و منسوخ می گردد، لذا باید کارفرمایان را به اهمیت و ضرورت دوره های آموزش حین کار بیشتر واقف کرد.

شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با دو فرمت Word و PDF دانلود کنید.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.

نوع فـایــل : Word

حجم فایل : 3.67 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

Mihandoc بدون نظر 1467

شرح مختصر :

پایان نامه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران می پردازد.مطالعه این پایان […]

Mihandoc بدون نظر 479

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه اندازه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار […]

Mihandoc بدون نظر 1430

شرح مختصر :

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها شرح مختصر : پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری این پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی می باشد که عملکرد مالی بانک کشاورزی استان اردبیل را مورد بررسی قرار می دهد.مطالعه این پایان نامه میتواند برای نگارش پایان نامه شما […]
در گوگل محبوب میکنم