پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc , , 452 بازدید 1 ماه قبل

پایان نامه محتوای کیفیت سود طی چرخه عمر شرکتها

پایان نامه بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می پردازد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ بود که در این راستا کیفیت سود با استفاده از ۳ الگوی کلی مورد بررسی قرار گرفت.مطالعه این پایان نامه می تواند برای نگارش پایان نامه شما با موضوعی مشابه موضوع فوق بسیار مفید باشد.

پایان نامه محتوای کیفیت سود طی چرخه عمر شرکتها

چکیده
در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای-شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر چرخه-عمر شرکت بر محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام با استفاده از ۳ الگوی کیفیت سود:لویز(۲۰۰۳) ، بارتون-سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱) طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.تحلیل داده های گرد آوری شده در این پژوهش در ۲ مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد ، بلوغ و افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک از شرکتهای مراحل رشد ، بلوغ و افول با-استفاده از روشهای آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از بررسی ۳۹۰ سال-شرکت(۶۵ شرکت) طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۸ نشان داد برازش رگرسیون با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد ، بلوغ و افول معنی دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد ، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد . در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد . لذا ، تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر وجود دارد .
مقدمه:
گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.
با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(۲۰۰۳) ، بارتون- سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.
بیان مسئله:
بدلیل نبود اطلاعات در مورد کیفیت سود در مراحل چرخه عمر شرکتها در این پژوهش سعی بر این است که این روابط بررسی شوند.محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.منظور از محتوای اطلاعاتی کیفیت سود عبارت است از بررسی تاثیرات کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام.در این تحقیق از روی تغییراتی که کیفیت سود بر بازده و قیمت بازارسهام می گذارد برای بررسی رفتار سرمایه گذاران استفاده می کنیم.در این تحقیق رابطه بازده و قیمت بازار سهام با کیفیت سود در طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد.این تحقیق در صدد است کیفیت سود را با ۳ الگوی لویز(۲۰۰۳) ، بارتون- سیمکو(۲۰۰۳) و پنمن(۲۰۰۱)مورد بررسی قرار دهد.این ۳ الگو بشرح زیر است:
در الگوی لویز، کیفیت سود توسط تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی است بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت کمتری برخوردار است .
در الگوی بارتون ، کیفیت سود توسط سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در رابطه با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است.
در الگوی پنمن ،کیفیت سود از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.
برای ارزیابی کیفیت سود طبق این روش از متغیرهای فروش خالص ، سود عملیاتی ، سود خالص ، خالص دارایی عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی استفاده می شود.
اهداف تحقیق
۱-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها.
۲-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها.
۳-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها.
فرضیه های تحقیق:
۱- کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
۱-۱- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
۱-۲- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
۱-۳- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
۲- کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
۲-۱- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
۲-۲- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
۲-۳- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
۳- کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
۳-۱- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
-۲- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
۳- ۳- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است
قلمرو تحقیق:
۱-۵-۱)محدوده زمانی
محدوده زمانی مورد بررسی تحقیق ̨ از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ به مدت ۶ سال می باشد.
۱-۵-۲)مکانی
قلمرو مکانی تحقیق ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک ، از بین کلیه شرکتها تعداد ۶۵ شرکت انتخاب شدند.
روش تحقیق
این پایان نامه کاربردی بوده و به لحاظ اینکه مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه است و همچنین بدلیل اینکه متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرند ٬ پس رویدادی است و با توجه به اینکه رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد ازنوع همبستگی می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داد ها:
از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.ابتدا ۳ شاخص کیفیت سود برای هر سال-شرکت مورد محاسبه قرار گرفت.سپس هر یک از شاخص ها جداگانه در مدل رگرسیون به عنوان متغیر مستقل قرار داده شد .هر یک از مدلها طی مراحل رشد ، بلوغ و افول مورد بررسی قرار گرفتند.
این تحقیق در ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است:
در فصل اول ، کلیات تحقیق و مروری بر پیشینه و مساله اصلی تحقیق آورده شده است.فصل دوم ، مروری است بر ادبیات مالی ، تئوریها و نظریات موجود در رابطه با مسائل تحقیق ، متغیر ها و همچنین پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور.در فصل سوم ، روش انجام تحقیق ، تعاریف عملیاتی متغیرها و روش آماری آزمون فرضیه ها معرفی شده است.فصل چهارم ، به محاسبات و تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی می پردازد.
این پژوهش با هدف بررسی رابطه قیمت بازار سهام و بازده سهام با کیفیت سود با استفاده از سه الگوی لویز ، پنمن و بارتون-سیمکو طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها در ۶۵ نمونه از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۳ انجام شد . روش آماری استفاده شده در این پژوهش رگرسیون خطی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بود .نتایج تحقیق که بطور خلاصه در جدول ۵-۱ و ۵-۳ ارائه شده نشان دادند که در الگوی لویز طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام رابطه منفی و معناداری با کیفیت سود دارد. در الگوی پنمن طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام رابطه منفی و بی معنی با کیفیت سود دارد. در الگوی بارتون-سیمکو طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام رابطه منفی و معناداری با کیفیت سود دارد .
در الگوی لویز-پنمن در مراحل رشد و افول ، الگوی پنمن ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با قیمت بازارسهام دارد . در مرحله بلوغ عکس این مطلب صادق است.در مرحله رشد ، الگوی پنمن ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با بازده سهام دارد .در مرحله بلوغ و افول عکس این مطلب صادق است که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد ، بلوغ و افول بین این دو الگو می باشد.

شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با فرمت Word در یک فایل فشرده دانلود کنید.باید حتما نرم افزار WinRar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.ما منتظر نظرات شما در مورد این پایان نامه هستیم.

نوع فـایــل : Word

حجم فایل : 2.36 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mihandoc بدون نظر 1043

شرح مختصر :

پایان نامه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران می پردازد.مطالعه این پایان […]

Mihandoc بدون نظر 400

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه اندازه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار […]

Mihandoc بدون نظر 1072

شرح مختصر :

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها شرح مختصر : پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری این پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی می باشد که عملکرد مالی بانک کشاورزی استان اردبیل را مورد بررسی قرار می دهد.مطالعه این پایان نامه میتواند برای نگارش پایان نامه شما […]
در گوگل محبوب میکنم