پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc , , 972 بازدید 6 ماه قبل

پایان نامه پیش بینی سود هر سهم و بازدهی سهام

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی سود هر سهم و بازدهی سهام

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.مطالعه این پایان نامه می تواند ایده های جالب و بکری را برای نگارش پایان نامه شما رقم بزند برای انجام مراحل تهیه پایان نامه با موضوعی مشابه موضوع فوق می تواند بسیار مفید باشد.پایان نامه مذکور یکی از بهترین و کاریردی ترین موضوعات مطرح شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

چکیده
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

مقدمه
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود .

فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری تحقیق فرضیّات زیر تدوین و ارائه می گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آن ها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:
فرضیات اصلی:
۱٫ بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
۲٫ بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر می گذارد.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

بازارسرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)محسوب می گردد . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند .
عرضه عمومی اولیه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب داراییهای مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد .
بازده سهام :
بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای
سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده
تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی لازم است.
مخصوصاً این که بررسی بازده به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد .
بازده غیرعادی :
از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار محاسبه می شود .
بازده واقعی (تحقق یافته) :
بازدهی است که واقع شده یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است .
یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال را مد نظر قرار می دهد.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. هم چنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده-کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است.

در این فصل بر مبنای چارچوب نظری اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی مالی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد و از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تأمین مالی بلند مدت می باشند، پس اندازهای افراد بهسرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند.

بیان مسئله
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. نخست آن که درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت.
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی ـ همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود .

تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا این که روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند.

جهت آزمون فرضیه های تحقیق، مراحل زیر انجام شده است:
۱ ـ انتخاب شرکت های جدید الورود به بازار سرمایه در بازه زمانی مورد نظر.
۲ ـ اخذ صورت های مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت های انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت های نمونه.
۳ ـ محاسبه نسبت های مورد نیاز شرکت های نمونه با استفاده از نرم افزار اکسل.
۴ ـ استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و Excel ، جهت محاسبه متغیرها و نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام سایر تجزیه و تحلیل ها با به کارگیری روش های آماری همچون آمار توصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی، ضریب تعیین)، آنالیز رگرسیون و آزمون ضرایب آن، آنالیز همبستگی و آزمون ضرایب آن.

همان گونه که در تحقیق مطرح شد، برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده می گردد.

آن چه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر رابطه معناداری متغیر مستقل با بازده غیر عادی سهام شرکت ها در دو مقطع زمانی سال ورود به بازار سرمایه و یک سال پس از ورود و حضور در بازار سرمایه، در فاصله زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ می توان عنوان کرد، این است که متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه خطی و مثبت با بازده غیرعادی دارد، و بیانگر محتوای اطلاعاتی متغیر سود است. و هم چنین متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده در مدل رگرسیون معنی دار نیستند و تأثیری بر روابط بین متغیر مستقل و وابسته ندارند. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به تفکیک صنعت، نشان دهنده تأثیر نوع صنعت، بر روابط بین متغیرهاست. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری و تحقیق ادبیات مالی مطابقت دارد .

شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با دو فرمت Word و PDF دانلود کنید.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.

نوع فـایــل : Word

حجم فایل : 2.75 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mihandoc بدون نظر 1467

شرح مختصر :

پایان نامه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران می پردازد.مطالعه این پایان […]

Mihandoc بدون نظر 479

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه اندازه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار […]

Mihandoc بدون نظر 1431

شرح مختصر :

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها شرح مختصر : پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری این پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی می باشد که عملکرد مالی بانک کشاورزی استان اردبیل را مورد بررسی قرار می دهد.مطالعه این پایان نامه میتواند برای نگارش پایان نامه شما […]
در گوگل محبوب میکنم